Aydınlatma Metni

1. Giriş

 

 

İşbu aydınlatma metni; Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak müşterimiz olan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK 4. maddesinde belirtilen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.
 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

 

 

Kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen Şirket’e ait hakların korunması ve kullanılması amaçlarıyla, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir:

 • Şirketimizle ile aranızdaki sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, müşteri sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi;
 • Müşterinin soru, talep, şikayet, ihbar veya iddialarını çağrı merkezi vasıtasıyla iletmesi halinde, gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması;
 • Müşteriye teknik hizmet sağlanması, ürünlerin teslimatının veya montajının yapılması, müşteriye hizmetin eksiksiz bir şekilde sunulması;
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
 • Ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında mukim tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarımı.
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterinin talebi doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile müşterinin görüşünün alınması;
 • İleride Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 • Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması;
 • Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle,

Açık rızanıza tabi olarak;

2.1.      Müşterilerin organizasyonlara davet edilmesi, davet listelerinin oluşturulması, organizasyonların planlanması, müşteri ile bu süreçte iletişime geçilmesi;
2.2.      Organizasyonlar düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması;
2.3.      İş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar analizi yapmak ve müşteri portföyü oluşturulması amacıyla işlenmesine;
2.4.      Müşterinin talebi doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile müşterinin görüşünün alınması amacıyla işlenmesine;
2.5.      Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
2.6.      Sağladığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla tedarikçilerle paylaşılması,
2.7.      Verilerin barındırılması ve ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla verilerin yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarımı,

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 


Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.
 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz,

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Teknik hizmet sağlanması, ürün teslimatlarının veya montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşterinin sorunlarının tespit edilmesi, giderilmesi gibi amaçlarla hizmet almakta olduğumuz yetkili servislerimize, bayilerimize;
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına ve,


Açık rızanıza tabi olarak;
3.1.      Yukarıda belirtilen işleme ve aktarım amaçları kapsamında veri saklama alanlarının yurt dışında bulunması veya yapılan elektronik yazışmaların, taraflardan en az biri tarafından yurt dışında saklanıyor olması halinde kişisel veriler otomatik olarak yurt dışına,
3.2.      İş faaliyetinin ve bu faaliyetle ilgili iletişimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amaç ve kapsamı dahilinde bu faaliyet ve iletişimin parçası olan kişi, kurum ve kuruluşlara,
3.3.      Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza aktarılacaktır.

 

4. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; şirketimiz ile hizmet almakta olduğumuz çağrı merkezlerimiz tarafından doğrudan, internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Şirketimizle, yapmış olduğunuz sözleşmeler ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve söz konusu sözleşmelerin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz ürün ve hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;
Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu açık rıza ve KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a,c,ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.
 

 

 

5. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

 


​KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kvkk@daikin.com.tr mail adresi üzerinden veya Gülsuyu Mahallesi Burçak Sokak No.20A Maltepe-İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.